سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی

خورشید یک منبع عظیم انرژی است که میتواند تمام انرژی مورد نیاز بشر را تامین کند اما متاسفانه سرمایه گذاری در این بخش در کشور عزیزمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

سولارا در نظر دارد با تسهیل روند سرمایه گذاری جمعی در نیروگاه های خورشیدی سهم انرژی تولید شده ایران عزیز از خورشید را افزایش دهد.

نیروگاه خورشیدی Background